ISSN 1004-4140
CN 11-3017/P
Quick Search Issue Search Advanced Search

column
Medipix-based Spectral Micro-CT
Hengyong Yu, Qiong Xu, Peng He, James Bennett, Raja Amir, Bruce Dobbs, MOU Xuan-qin, WEI Biao, Anthony Butler, Phillip Butler, Ge Wang
2012, 21(4): 583-596.
Abstract PDF
Model-guided Iterative Reconstruction for Limited-angle CT Image
HONG Wei, CHU Ying, MOU Xuan-qin
2012, 21(4): 597-604.
Abstract PDF
An Initial Contour Method for Active Contour Model
LÜ Zheng-dong, LIU Run-hua, LÜ Xin-rong
2012, 21(4): 605-614.
Abstract PDF
Teleseismic P Wave Tomography on the Crustal and Upper Mantle Structure in Cangzhou Area
LIU Hong-jun, DING Zhi-feng
2012, 21(4): 615-623.
Abstract PDF
Research of Using Information Fusion Technology to Integrate Seismic Decomposition Spectrum Signals and its Application
CAO Xiang-yang, ZHANG Jin-miao, HAN Wen-ming, XIAO Zhi-bo
2012, 21(4): 625-633.
Abstract PDF
Using CT Imaging between Hole on the Karst Rock Mass Structure and Power Station Dam Foundation Seepage and Stability Research
LI Hua-qing, GAN Fu-ping, WEI Yu, HUANG Xian-bo, LU Cai-kun
2012, 21(4): 635-645.
Abstract PDF
The Physical Experiment Research in Laboratory of Cross-hole Electric Resistivity Tomography for Detecting Boulders
WANG Jun-chao, SHI Xue-ming, WAN Fang-fang, XU Zi-dong
2012, 21(4): 647-657.
Abstract PDF
Analysis of Application Effect in Cavity Exploration by Electromagnetic Computerized Tomography
ZHOU Xin, LIU Tao, YIN Ji
2012, 21(4): 659-666.
Abstract PDF
Joint Expioration of EH4 System and Dual-frequency I.P Sounding in Luoning County Xiqinggangping Gold Fielde
CHEN An-wen, MENG Fei, GAO Huan, LI Qing-lin, XIE Ru-yi, LIU Zun-sheng
2012, 21(4): 667-675.
Abstract PDF
Comparative Analysis of Reconstruction Algorithms for Multi-slice Clinical CT
ZHENG Jian, YU Hang, KUAI Duo-jie, LIU Zhao-bang, DONG Yue-fang, ZHANG Tao
2012, 21(4): 677-687.
Abstract PDF
An Adaptive Regularization Iterative Reconstruction Algorithm on the Basis of a Sparse Constraint
WANG Chao, YAN Bin, LI Lei, ZENG Lei, LI Jian-xin
2012, 21(4): 689-698.
Abstract PDF
Development and Application Analysis of a Tester for X-ray Detectors
HUO Mei-chun, DONG Guo-ping, LIANG Ze, LI Hao, LIU Dan, GU Dong-bo, MIAO Xiang-yue
2012, 21(4): 699-704.
Abstract PDF
A Method on X-ray Security Image Enhancement
YANG Xiao-gang, YANG Li-rui
2012, 21(4): 705-712.
Abstract PDF
Preliminary Study on CT Urography and Angiography (CTUA) in One Acquisition
QIAN Yan, YANG Xiu-jun, CHENG Fu-rong, TANG Lei-hua
2012, 21(4): 713-719.
Abstract PDF
The Application of “Magic Glass” Function in Coronary CTA
TIAN Shu-ping, YANG Li, WANG Zhan-yu, WANG Shou-hai, WANG Zi-jun, ZHANG Yan-qun
2012, 21(4): 721-726.
Abstract PDF
The Imaging Findings of Neuropathic Joint Disease Associated with Chiari Disease
DING Chang-qing, SUN Ying-ying, ZHANG Yu-na, WANG Wen-sheng, WANG Chen
2012, 21(4): 727-734.
Abstract PDF
Spiral CT Diagnosis of Acute Pancreatitis Classification Method and its Clinical Significance
YANG Xiao-sheng, CHEN Qin, CHEN Xi-feng
2012, 21(4): 735-740.
Abstract PDF
Correlation Study on MSCT Manifestation of the Brain Damage and the Clinical Degrees in Neonatal Hypoxic-ischemic Encephalopathy
WANG Ye-qing, ZHUO Guo-ran
2012, 21(4): 741-746.
Abstract PDF
Spiral CT Study on Intravenous Contrast-enhanced Inspection Parameters of the Lower Extremities
ZHAO De-ming, GU Xiao-ying, PEI Lin-hui, CHEN Jie, ZHU Hong-gen, SUN Yong-kang
2012, 21(4): 747-752.
Abstract PDF
Application Study of Low-dose 128-Slice Spiral CT Coronary Artery Angiography
ZHANG Chao-liang, GUAN Yu-bao, LIN Han-fei, CHEN Huai, ZENG Qing-si
2012, 21(4): 753-759.
Abstract PDF